Thackray Video
Volatility July 4, 2017...

Volatility season starting...